KULTURA - MŁODZIEŻ - EDUKACJA

AGATA POPŁAWSKA, LESZEK MARIUSZ JAKONIUK. RED.

Kultura jest jednym z najważniejszych wymiarów życia człowieka i funkcjonowania społeczeństwa. W czasach gwałtownej zmiany społecznej następują także istotne przeobrażenia kultury, z czym wiążą się niejednokrotnie odmienne od dotychczasowych jej oddziaływań na dzieci i młodzież i dorosłych. Obserwuje się jednocześnie niepokojące zjawiska w sferze aksjologicznej, stosunku ludzi do powszechnie uznawanych dotąd wartości, poglądów i postaw, a także stylu życia. Namysł nad zjawiskami współczesnej kultury i płynącymi stąd implikacjami dla edukacji, a w szczególności wychowaniem młodzieży jest ze wszech miar pożądany. Dlatego z uznaniem trzeba powitać inicjatywę wydania pracy zbiorowej Kultura – młodzież – edukacja, przygotowanej przez zespół autorów polskich i zagranicznych związanych ze środowiskiem naukowym Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.

- fragment recenzji prof. zw. dr hab. Mirosława J. Szymańskiego