PODMIOTOWOŚĆ W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ.
KONTEKSTY - DZIAŁANIA - ZAGROŻENIA.

AGATA POPŁAWSKA. RED.

Problematyka podmiotowości w rozumieniu ogólnym, jak też usytuowana w szeroko rozumianym kontekście edukacyjnym od wielu lat zajmuje znaczące miejsce w obszarze dyskursu naukowego. (...) liczne grono reprezentantów nauk o wychowaniu, ale także przedstawiciele praktyki edukacyjnej/wychowawczej (...) poddają wielostronnej analizie kategorię podmiotowości z przekonaniem o jej roli i znaczeniu w procesie poznawania, rozumienia rozwoju człowieka. Z zadowoleniem należy zatem przyjmować inicjatywy różnych środowisk naukowych, podejmujących namysł nad podmiotowością w edukacji/wychowaniu. W obszar tego namysłu dobrze wpisuje się praca zbiorowa pod redakcją Agaty Popławskiej, Podmiotowość w praktyce edukacyjnej. Konteksty - działania - zagrożenia, będąca inicjatywą wydawniczą Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.

Przedłożona do recenzji praca (...) obejmuje szerokie spektrum problemów, sytuujących się głównie w obszarze praktyki edukacyjnej, ale znajdujemy w niej równocześnie wielorakie odniesienia do teorii naukowych, w tym pedagogicznych. Namysł większości autorów nad kategoriami podmiotowości i podmiotu ujmowanymi kontekstualnie pokazuje z jednej strony ich złożoność, wielowymiarowość, wieloaspektowość z drugiej zaś wielość „zastosowań" w analizie procesów i zjawisk społecznych, dydaktyczno-wychowawczych czy też analizie działalności różnorodnych instytucji.

- z recenzji prof. dr hab. Ewy Kubiak-Szymborskiej