REFLEKSJE NAD WSPÓŁCZESNĄ PEDAGOGIKĄ W POLSCE

EUGENIUSZ ROGALSKI. RED.

Współczesna pedagogika - nie tylko w Polsce - stanęła na rozdrożu ideowym, próbując konstruować nowe sposoby myślenia, nowe koncepcje wychowania i nauczania, które byłyby zgodne ze współczesnym pojmowaniem rozwoju człowieka zdolnego do funkcjonowania w obecnej rzeczywistości. (...)

Współczesna pedagogika - we wszystkich prawie jej kierunkach i odmianach zakłada uznanie podmiotowości ucznia, integralnego wymiaru jego osobowości, autonomii, indywidualnej drogi rozwoju. Działalność edukacyjna powinna sprzyjać osiąganiu przez młodzież określonych kompetencji intelektualnych, emocjonalnych, twórczych oraz kształtowaniu postaw i systemu wartości.

(...) Wielość współczesnych kierunków pedagogicznych powoduje, iż zakłada się ciągły wybór między nimi wyrażający się pluralizmem pedagogicznym. Pluralizm - zdaniem teoretyków wychowania - stanowi różnorodność odmian form, kierunków i stylów. Są to ogólne atrybuty wielostronnego rozwoju współczesnej pedagogiki. Fakt ten sprawia, iż w zakresie propozycji całokształtu procesu nauczania i wychowania brak jest jednolitego stanowiska akceptowanego przez środowisko nauczycieli - wychowawców. Trwa na ten temat ogólnopolska, wielowątkowa dyskusja. Wkładem do niej jest niniejsza publikacja.

 Poszczególne artykuły stanowią próbę określenia kondycji współczesnej pedagogiki w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

Nie wyczerpano oczywiście wszystkich kwestii związanych z tą problematyką ale zaprezentowano wiele interesujących stanowisk i poglądów.

Publikacja ta jest adresowana do nauczycieli - wychowawców wszystkich szczebli szkolnictwa, do studentów i rodziców, do wszystkich, którzy interesują się problemem edukacji młodego pokolenia.

- z wprowadzenia prof. zw. dra hab. Eugeniusza Rogalskiego