TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

ROMAN GAWRYCH

(...) Książka jest raportem z badań przeprowadzonych przez autora w latach 2008-2009, ale jednocześnie jest czymś znacznie większym i bogatszym niż raport. Widać w niej pasję i zaangażowanie, z którym autor podchodzi do tematyki, jaką na kartach tej książki porusza (…) Główne trudności wychowawcze (agresja, wagarowanie, przemoc, spożywanie alkoholu, wandalizm, kradzieże, narkomania), które stały się przedmiotem badań, autor wyodrębnił w toku obserwacji oraz analizy dokumentów szkolnych i przeprowadzanych na ich podstawie badań pilotażowych. Na trudności wychowawcze patrzy ze wszystkich możliwych stron. Analizuje przyczyny ich występowania, wskazuje na konsekwencje płynące z nich dla wychowanków i nauczycieli, dla placówki i środowiska. Nie przestaje jednak na diagnozie. Wskazuje również możliwość terapii, pisząc o sposobach przezwyciężania trudności wychowawczych (…)

- z recencji prof. dr hab. Teresy Zaniewskiej