TWÓRCZOŚĆ I SZTUKA W RESOCJALIZACJI: WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

JANINA FLORCZYKIEWICZ

Autorka (...) zaprezentowała wiele rozmaitych ujęć, z których trzy wybijają się jako znaczące dla podjętej przez nią tematyki „sztuki i resocjalizacji” oraz „kreacji i korekcji”. Są to, historycznie rzecz ujmując, koncepcje i hipotezy autorstwa Czesława Czapówa „twórczej samodzielności”, Marka Konopczyńskiego „twórczej resocjalizacji” oraz Tomasza Rudowskiego „arteterapii i jej implikacji”. W moim przekonaniu uczyniła to kompetentnie, trafnie interpretując tezy wymienionych tu autorów. Na zakończenie przedstawiła zarys własnej koncepcji ukazującej związek procesu resocjalizacji z kształtowaniem dobrostanu psychicznego jednostki.

- z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Lesława Pytki