25 sierpnia, 2020

„Z nauką na TY” projekt realizowany z Fundacją OKNO NA WSCHÓD

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Partner) wraz z Fundacją OKNO NA WSCHÓD (Lider) realizuje projekt „Z nauką na TY”

Projekt jest współfinansowany w wysokości 653 052,00 zł ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Okres realizacji: 01.07.2019r. – 30.06.2021r.

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czeremsze, powiat hajnowski, woj. podlaskie

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej poprzez kompleksowy program wsparcia, obejmujący m.in. :

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki), języków obcych (jęz. angielskiego)

– zajęcia rozwijające zdolności uczniów – zajęcia konstrukcyjne „Misja Robotyka”, koła zainteresowań (naukowo-techniczne, informatyczne, matematyczne, z jęz. angielskiego, z jęz. rosyjskiego, biologiczne, geograficzne, fizyczne)

– zajęcia kształtujące kluczowe kompetencje i właściwe postawy – „Warsztaty efektywnego uczenia się”, „Akademia SMART”

– wyjazdy edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych (Warszawa, Trójmiasto, Poczopek)

– rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów – zajęcia kierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczna),  grupowe zajęcia z doradcą zawodowym

– wakacyjny obóz edukacyjno-naukowy

– szkolenia i studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej

– szkolenia z zakresu wykorzystania Podlaskiej Platformy Edukacyjnej

W ramach projektu w sierpniu 2019 roku doposażono szkolne pracownie w laptopy, urządzenie wielofunkcyjne i tablicę interaktywną na kwotę  51 648,93 zł i pomoce dydaktyczne (m.in. plansze, tablice edukacyjne, programy multimedialne, gry, puzzle, klocki, słowniki, mikroskopy, modele edukacyjne, różnego rodzaju przyrządy do pracowni min. informatycznej, przyrodniczej, fizycznej, geograficznej, matematycznej, językowych) na kwotę 41 295,00 zł

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Partner) przeprowadzi szkolenia dla kadry pedagogicznej w zakresie:

Moduł 1 Uczeń – cyfrowy tubylca w świecie multimedialnym

Moduł 2 Razem czy osobno – uczeń w świecie komunikacji  i współpracy z innymi

Moduł 3 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – indywidualizacja podstawą rozwijania zdolności i zainteresowań

Moduł 4 – Uczeń – kreator świata i siebie. Od kreatywności do innowacyjności, od pomysłu do przedsiębiorczości.

Moduł 5 Uczeń – Badacz i eksperymentator w doświadczaniu i rozumieniu świata przyrody i matematyki

: