27 maja, 2020

Zarządzenie Rektora Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

Zarządzenie nr 5/2020

Rektora Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 r., w Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

Na podstawie art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) i § 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 911) zarządzam, co następuje:

§1

  1. Zajęcia dydaktyczne w NWSP w Białymstoku prowadzone są w formie nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. W przypadku prowadzenia kształcenia na studiach zgodnie z ust. 1 nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych w programach studiów.

§2

  1. Zajęcia dydaktyczne kończą się weryfikacją osiągniętych efektów uczenia się przeprowadzaną w formie zdalnej.
  2. Przeprowadzanie egzaminu dyplomowego w formie bezpośredniego kontaktu w siedzibie uczelni może nastąpić wyłącznie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy czym czynności podjęte do czasu zawieszenia zachowują ważność. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Rektor.

§3

  1. Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się, która odbywa się w formie pisemnej, przeprowadza się przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie edukacyjnej NWSP, MS Teams lub za pośrednictwem systemu Wirtualny Dziekanat, zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.
  2. Prowadzący zajęcia dydaktyczne, do 31 maja 2020 r., za pośrednictwem platformy NWSP, poinformują studentów o formie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, wskażą wymagania techniczne konieczne do uczestnictwa w weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz dokonają odpowiednich adnotacji w sylabusach przedmiotów oraz dokonają zaliczeń i egzaminów z przedmiotów do 30 czerwca 2020 r. w szczególnych przypadkach do 30 września 2020 r.

§4

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Traci moc zarządzeniem Nr 2/2020

 

Rektor

Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej

dr Marek Jasiński, prof. NWSP