15 maja, 2020

Zarządzenie Rektora w sprawie praktyk w semestrze letnim w roku akademickim 2019/20

Zarządzenie nr 3/2020

Rektora Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku
z dnia 15 maja 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19

Zarządzam, co następuje:

par 1

Studentom ostatniego cyklu kształcenia studiów licencjackich i magisterskich kierunku pedagogika przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela, którzy odbyli dotychczas praktykę w wymiarze co najmniej 180 godzin zalicza się praktyki jako zrealizowane w całości. Jest to równoważne z osiągnięciem wszystkich zakładanych dla praktyk efektów uczenia się.

par 2

  1. Studenci studiów licencjackich i magisterskich kierunku pedagogika, którym pozostało do odbycia co najmniej 60 godzin praktyk, zobowiązani są do zrealizowania praktyk w terminie do dnia 30 września 2020 r.
  2. Słuchacze studiów podyplomowych studiujący na 2 i 3 semestrze zobowiązani są do zrealizowania praktyk w terminie do dnia 30 września 2020 r.
  3. Osoby wymienione w § 2 ust. 1 i 2 zobowiązane są do niezwłocznego złożenia podań o przedłużenie letniej sesji egzaminacyjnej.

par 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Tekst zarządzenia