20 maja, 2020

Zasady składania wniosków o przyznanie jednorazowej zapomogi studentom

Zasady składania wniosków o przyznanie jednorazowej zapomogi

studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w związku z utratą dochodów, spowodowanej ogłoszeniem stanu epidemii

ustalone w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku

  1. Zapomoga może być przyznana studentowi, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powiązanej z trudną sytuacją materialną.
  2. Wniosek o zapomogę może być złożony jedynie z powodu konkretnych zdarzeń spowodowanych przez epidemię, które przesądzają o znalezieniu się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej : np. utrata pracy (rozwiązanie umowy, niepodpisanie kolejnej umowy), utrata dochodu (pracodawca zawiesił wypłatę wynagrodzeń).
  3. Wniosek o zapomogę powinien zostać złożony po wystąpieniu danego zdarzenia, a nie w momencie jego przewidywania – po dacie rozwiązania umowy, po miesiącu, za który nie wpłynęło i nie wpłynie wynagrodzenie, po ogłoszeniu przez pracodawcę czego mają się spodziewać pracownicy.
  4. Wniosek należy udokumentować, sam opis sytuacji typu: „Pracowałem w gastronomii, restauracja została zamknięta z powodu koronawirusa” – nie jest wystarczający.

 

  1. Do wniosku należy dołączyć:

–  Informacje o zatrudnieniu: nazwa firmy, rodzaj umowy, okres umowy, rodzaj wykonywanej pracy (wymagany dokument: umowa lub zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy),

–  Informacje o wysokości wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy: za luty, marzec i kwiecień b.r. (wymagany dokument: zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach lub potwierdzenia przelewów z banku),

–  Informacja jak w chwili obecnej wygląda zatrudnienie: czy umowa została rozwiązana? czy umowa trwa? czy możliwe jest dalsze wykonywanie pracy? czy pracodawca poinformował pracowników jak będą wyglądały wypłaty wynagrodzeń za nadchodzące miesiące? zostaną wstrzymane? (wymagany dokument:  odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy lub ogólne pismo lub komunikat wydane przez pracodawcę),

–  Informacja kiedy i w jakiej wysokości została zrealizowana ostatnia wypłata z tytułu zatrudnienia, wskazanego we wniosku (wymagany dokument:  potwierdzenie przelewu  z banku lub zaświadczenie od pracodawcy).

Powyższe informacje mogą być udokumentowane jednym zaświadczeniem od pracodawcy, w którym znajdą się wszystkie dane.

  1. Jeśli student jest osobą samodzielną finansowo, która nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami i nie posiada współmałżonka, to we wniosku – poza informacjami o zatrudnieniu i zarobkach (pkt 5) – powinien poinformować komisję od kiedy utrzymuje się samodzielnie (czyli fakty, które potwierdzą, że nie należy rozpatrywać jego obecnej sytuacji na tle całej rodziny)
  2. Jeśli natomiast student wraz z rodzicami i/lub rodzeństwem oraz współmałżonkiem i/lub dziećmi, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i sytuacja studenta jest jednocześnie sytuacją rodziny – to powinien przedstawić we wniosku i udokumentować sytuację dochodową swoją oraz każdego pełnoletniego członka rodziny – zgodnie ze wskazówkami z pkt 5.

 

Wniosek o przyznanie zapomogi, dostępny na stronie internetowej Uczelni:  pobierz

można składać:

a/ za pośrednictwem poczty na adres: Al. Jana Pawła II 91, 15-703 Białystok

b/  za pośrednictwem poczty elektronicznej. – w takim przypadku należy:

            –  Wniosek  wypełnić komputerowo, wydrukować , podpisać, zeskanować.

–  Wniosek złożyć drogą mailową na adres: kwestura@nwsp.bialystok.pl

–  Wniosek wysłać z adresu podanego w dokumentach przy rekrutacji na uczelnię

z numerem albumu.

–  Jako temat maila proszę wpisać: wniosek o zapomogę.

–  Do maila należy dołączyć jako załącznik skan podpisanego wniosku (nazwa pliku:

nazwisko_wniosek) oraz dokumenty (nazwy plików: 1_dok, 2_dok, 3_dok).

–  W dolnej części wniosku należy wpisać załączone dokumenty ponumerowane w prawym

górnym rogu w następujący sposób:

numer – rodzaj dokumentu – przez kogo wystawiony – data wystawienia

Przykład:         1. –  zaświadczenie o zatrudnieniu – firma XXX – Jan Kowalski – 01.04.2020 r.

–  W treści maila należy napisać:   W związku ze stanem epidemii składam wniosek  o zapomogę  drogą mailową w postaci skanu podpisanego wniosku oraz skanów dokumentów. Załączam skan wniosku oraz …. dokumentów (proszę podać liczbę dokumentów), a oryginał wniosku i dokumentów wysłałem(-am) pocztą na adres uczelni